Loading…

Leeradvies

Onderwijsblog van Richard Kragten
Interessante links

Peer feedback bij eerstejaarsstudenten

Binnen de opleiding Life Sciences & Chemistry van Inholland heb ik afgelopen periode peer feedback geïmplementeerd voor een specifieke module. Hiervoor heb ik een ontwerp geschreven dat getest en geëvalueerd is onder studenten en docenten.

Voor deze module moesten studenten een verslag schrijven van een experiment dat zij in het laboratorium hebben uitgevoerd.  Er waren enkele redenen voor de implementatie van peer feedback: 1. verslagen waren volgens de docenten van onvoldoende kwaliteit de afgelopen jaren. De 1e versie die bij de docent werd ingeleverd was taalkundig meestal erg slecht en er werden veel inhoudelijke fouten gemaakt. 2. Er bestond een gedachte dat de nakijklast van docenten verlaagd kon worden door de inzet van peer feedback. Wanneer studenten een ‘betere’ eerste versie zouden inleveren dan zou de docent minderen hoeven na te kijken om tot een voldoende te komen.

Het doel voor de inzet van peer feedback was om betere leerproducten (verslagen in dit geval) te krijgen en de nakijklast van docenten te verlagen. Daarnaast wilde ik het samenwerkend leren bevorderen door de inzet van peer feedback.

Om peer feedback in te zetten was er ontwerp gemaakt dat uit lessen bestond en het werken met Annotatiesysteem.nl. In de eerste week van de periode kregen studenten les over peer feedback. Daarin werd behandeld wat peer feedback was, wat goede en slechte feedback is, gingen ze peer feedback oefenen op een verslag met het beoordelingsformulier dat ze ook voor hun eigen verslag gingen gebruiken en gingen ze daarna reflecteren op elkaars feedback. Ik had een instructievideo (link) gemaakt over hoe ze een account konden maken op Annotatiesysteem.nl en er werd in de video uitgelegd hoe het systeem werkt. De week daarop moesten ze het echte verslag schrijven en daarna inleveren op Annotatiesysteem.nl. De studenten waren verdeeld in groepjes van drie en het feedback geven was niet anoniem. Iedereen moest op twee verslagen feedback geven.

Annotatiesysteem

In week 2 was er een tweede les gepland waarin het de bedoeling was dat de studenten hun verkregen feedback met elkaar konden bespreken en konden reflecteren op de feedback. De meeste studenten hadden helaas nog geen feedback gekregen, dus zijn er voorbeelden uitgedeeld van andere studenten die al feedback had gegeven. Vervolgens is de focus gelegd op de kwaliteit van de feedback.

Resultaten

Dit ontwerp is geëvalueerd met drie docenten en 139 studenten en de resultaten worden gebruikt voor een volgende iteratie. De docenten zijn bevraagd in een groepsinterview en er is een online vragenlijst naar de studenten gestuurd. 59% van de studenten (80 studenten) heeft de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst was opgedeeld in vier vraaggroepen: over de twee werkcolleges van Onderzoek en Rapportage, over het annotatiesysteem, over de peer feedback en over de samenwerking.

Werkcolleges Onderzoek en Rapportage

Van het 1e werkcollege van Onderzoek en Rapportage vond 47,5% het werkcollege zinvol en het 30% van de studenten vonden het 2e werkcollege zinvol. 67,5% van de studenten wisten wat er van hen verwacht werd op gebied van peer feedback na het 1e werkcollege. Een aantal studenten hebben ook in het opmerkingenveld van de vragenlijst opmerkingen geplaatst. Twee studenten vonden de les ‘saai’. Een student zegt bijvoorbeeld:

“Wel vind ik dat de lessen wat interessanter gegeven zouden kunnen worden, want het kwam best saai over waardoor de focus van studenten snel weg is. Een idee is bijvoorbeeld dat wat er uitgelegd wordt over de annonatietool en dergelijk, door onszelf uitgevoerd kan worden tijdens de uitleg in plaats van te luisteren”

Verder wordt door een student gezegd dat de les duidelijk was en zinvol, terwijl een andere student weer aangaf dat het niet duidelijk was wat er nu geleerd moest worden binnen dit vak. Deze laatste student zegt wel:

“Het heeft wel een klein beetje geholpen bij het maken van verslagen.”

Annotatiesysteem

Het annotatiesysteem is kwantitatief geëvalueerd met drie vragen. Van de studenten heeft 77,5% aangegeven dat ze het makkelijk vonden om te werken in het annotatiesysteem. 83,8% heeft gezegd dat de video-instructie over het annotatiesysteem duidelijk was. Weinig studenten zeggen problemen te hebben ondervonden tijdens het werken in het annotatiesysteem (12,5%). In het opmerkingenveld hebben vijf studenten aangegeven dat ze het werken in het annotatiesysteem niet prettig vonden omdat het document niet direct aangepast kan worden, zoals dat in Word bijvoorbeeld wel direct kan. Een student zegt:

“Ik vind het persoonlijker fijner om dit in Word te doen. Dan kan je meteen aanpassen ipv dat je het pdf-document en het Word document naast elkaar moet houden.”

Vier studenten geven aan dat het onhandig is dat je geen feedback kan geven over een gedeelte dat al door een andere student geselecteerd is. Een student zegt:

“Als iemand bv een heel alinea selecteert en een opmerking van maakt. kan ik bijvoorbeeld geen aparte blokken in die alinea zetten om bv een opmerking te maken over die ene zin of woord in die alinea. Het kan niet overlappen, dat is wel jammer.”

Als laatste geeft een student aan dat het onderscheiden van de feedback van de verschillende feedbackgevers lastig is en dat daarmee de verkregen feedback onoverzichtelijk in het annotatiesysteem staat.

Peer feedback

De meeste studenten vonden het geven van peer feedback nuttig (81,3%). Daarbij vonden de meeste studenten het feedback geven ook leerzaam (67,5%). Er waren maar weinig studenten die zich onzeker voelde bij het geven van peer feedback (21,3%). Opvallend is dat maar 7,5% van de studenten aangeeft liever anoniem feedback had gegeven. In het annotatiesysteem zat een beoordelingsformulier waarvan 50% van de studenten zegt dat ze het beoordelingsformulier ook hebben gebruikt. De meeste studenten (88,8%) geven aan dat ze de verkregen feedback hebben verwerkt in hun verslag en de meeste studenten (83,8) vonden de verkregen feedback ook nuttig. Maar weinig studenten (11,3%) geven aan alleen negatieve feedback te hebben verkregen waarbij 71,3% aangeeft ook positieve feedback ontvangen heeft. In het annotatiesysteem kunnen studenten reageren op elkaars feedback. Ongeveer een kwart van de studenten (23,8%) geeft aan dat ook te hebben gedaan in het annotatiesysteem. Meer dan de helft van studenten (61,3%) geeft aan dat ze denken dat hun werk is verbeterd na het geven van peer feedback. Daarbij geeft 67,9% van de studenten aan dat ze denken dat hun werk is verbeterd door het krijgen van feedback. De studenten kregen negen dagen (weekend meegeteld) de tijd om het verslag te maken, peer feedback uit te voeren en het verbeterde verslag daarna bij de docent in te leveren. 85% van de studenten geeft aan dat ze deze negen dagen voldoende vonden waarbij 12,5% aangeeft dat de negen dagen korter konden.

In het opmerkingenveld heeft een student geschreven dat hij/zij het vervelend vindt dat je afhankelijk bent van je medestudent:

“Het is vervelend dat je met peer review afhankelijk bent van je medestudent. Zo kan het voorkomen dat je als student iedereen feedback geeft, maar het niet terug krijgt. Eigenlijk zou de norm hierover anders moeten en dan bedoel ik dat er gekeken wordt of je 2x feedback hebt gegeven in plaats van ontvangen.”

Twee studenten geven aan dat door het systeem het wel heel makkelijk wordt om fraude te plegen door elkaars werk over te nemen.

“Ik heb gemerkt dat door het systeem jou eigen werk makkelijk kan worden overgenomen door iemand anders. Dat is geen fijn gebeuren.”

Samenwerkingsproces

Als laatste zijn er vragen gesteld over de samenwerking tijdens het peer feedbackproces. 85% van de studenten zegt dat ze zich hebben gehouden aan de samenwerkingsafspraken binnen hun groepje. 82,3% van de studenten geeft aan dat ze op tijd feedback hebben gekregen van hun medestudenten. In het opmerkingenveld werd door drie studenten aangegeven dat er geen groepjes in de les waren gemaakt met samenwerkingsafspraken en dat in vervolg dat wel zou moeten gebeuren. Daarnaast zegt een student dat hij zelf had willen bepalen met wie hij in het groepje zou zitten:

“Het is prettig als wij zelf mogen blijven bepalen met wie wij in het feedbackgroepje zitten. Het is makkelijker om bekenden om feedback te vragen. Ook weet ik zo zeker dat alle negatieve kanten van mijn verslag zijn besproken. Mocht iemand mij niet goed kennen, denk ik dat hij/zij mij minder snel durft ‘af te kraken’.”

Docenten

De docenten waren over het algemeen positief over de inzet van peer feedback. Volgens de docenten pakten veel studenten peer feedback serieus op en ze waren verrast door de goede feedback die werd gegeven. Er werd veelal op taal feedback gegeven en minder op inhoud. Er werd opgemerkt dat er wel meer eisen zouden moeten zijn op het feedback geven waardoor mogelijk door alle studenten peer feedback serieus opgepakt zou worden. Er zou bijvoorbeeld een minimum gesteld kunnen worden aan de hoeveelheid aan feedback die geplaatst moet worden. Er werd verwacht dat door de inzet van peer feedback de nakijktijd verlaagd zou worden. Volgens de docenten werd de nakijktijd er echter niet minder op. Sterker, doordat de docent steeds in Annotatiesysteem.nl moest kijken duurde het nakijken soms langer. Volgens de docenten was de kwaliteit van de verslagen wel toegenomen maar ze vonden het moeilijk om te zeggen of dat nu juist door de inzet van peer feedback kwam. De docenten hebben het voorbeeldverslag intensief met studenten vooraf doorgenomen en benoemd waarop ze moesten letten bij het schrijven van het verslag. Daarnaast waren er dit jaar ook extra taallessen. Docenten denken dat de studenten echt wel iets er van hebben geleerd. Peer feedback zou wellicht al eerder in het jaar geïntroduceerd moeten worden.

Conclusie

De kwaliteit van de verslagen is toegenomen (niet duidelijk of dat door peer feedback komt) en het samenwerkend leren is bevorderd. Echter, is de nakijktijd van de verslagen niet lager geworden. Studenten vinden het geven van peer feedback nuttig en zeggen dat ze er ook echt wat van leren. Voor een volgend ontwerp blijft een vraag openstaan hoe je het kopieergedrag van de verslagen kunt voorkomen. Al deze studenten maken hetzelfde verslag waardoor vergelijkbare verslagen onvermijdelijk is. Het motiveert de student alleen niet wanneer zij het gevoel hebben dat (een deel van) hun goede verslag wordt overgenomen door een andere student. Het is nog niet duidelijk bij hoeveel studenten delen zijn gekopieerd maar dat zou bij een volgende iteratie onderzocht kunnen worden. Er is nu ook alleen een vragenlijst uitgezet en wellicht zouden groepsinterviews nog meer informatie kunnen geven. Gezien de meerwaarde van peer feedback onder de studenten en docenten zal dit verder onderzocht worden.

Geef een reactie